Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Ignacego Łukasiewicza

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie realizuje projekty w ramach RPO WP 2014 - 2020 i
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

______________________________________________________________________________________________________________

Zawiadomienie

Informacja o wybranym Wykonawcy:

 
Wybrany Wykonawca: 
KES - BUD Krzysztof Basamania Markuszowa 47A 38 - 124 Markuszowa 
Oferta wpłynęła 31.01.2018 r. 
Ofertę uzupełniono 14.02.2018 (wezwanie do uzupełnień z dnia 14.02.2018 , termin uzupełnień 20.02.2018 r.) 
Cena oferty: 401 727,82 zł brutto ,(słownie: czterysta jeden tysięcy siedemset dwadzieścia siedem złotych 82/100) w tym:
cena netto 371 970,20 zł , podatek VAT 8%, tj. 29 757,62 zł 


Pełna lista podmiotów :

1. KES - BUD Krzysztof Basamania Markuszowa 47A 38 - 124 Markuszowa

2. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE RENO - DACH PRYNC SPÓŁKA JAWNA ul. Zręcińska 10,
    38 - 400 Krosno

3. FIRMA REMONTOWO - BUDOWLANA AS - BUD ANDRZEJ SZETELA Grodzisko 208, 38 - 102 Grodzisko

4. FIRMA BUDOWLANA POL - BUD GRZEGORZ BUCZKOWICZ Humniska 846 36 - 206 Humniska

______________________________________________________________________________________________________________________

 

 

_______________________________________________________________________________________________________

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego prowadzonego zgodnie z obowiązującą zasadą konkurencyjności – w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020, zadania pn. „Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego w miejscowości Węglówka” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: III Czysta Energia, Działanie: 3.2 Modernizacja energetyczna budynków,  Zamawiający wzywa Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę do uzupełnień.    

W wyniku postępowania złożono cztery oferty. Zamawiający po dokonaniu analizy ofert, wzywa Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów w terminie do 20.02.2018 r. do godz. 11:00    Stosowne pismo przesłano do Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

_______________________________________________________________________________________________________

PRZETARG NA PRACE TERMOMODERNIZACYJNE

Spółdzielnia  mieszkaniowa  im.  Ignacego  Łukasiewicza  w  Krośnie,  38-400  Krosno,  ul.  Krakowska  21  zaprasza  do  złożenia  oferty  na  realizację  zadania  dotyczącego wykonania  robót  budowlanych  -  termomodernizacji  budynku  wielorodzinnego położonego pod adresem Węglówka 220, na potrzeby i w związku z realizacją projektu pn. „Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego w miejscowości Węglówka”.

Materiały do pobrania: Część 1, Część 2Część 3.

Po pobraniu wszystkich części należy wypakować każdą z nich do jednego (tego samego) folderu.

 

 

1

liczba wyświetleń strony
© eSeNDe - Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Ignacego Łukasiewicza - Krosno
© 2013-2018 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl