Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Ignacego Łukasiewicza

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie realizuje projekty w ramach RPO WP 2014 - 2020 i
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

______________________________________________________________________________________________________________

Informacja z otwarcia ofert: 

Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych:
Wykonawcy mogli złożyć oferty na jedną część (część 1 lub część 2) lub na dwie części zamówienia (część 1 i cześć 2) :
• Roboty budowlane –Część 1 : ocieplenie przegrody – stropodach, przegrody – strop wewnętrzny nad piwnicą, przegrody ściana zewnętrzna, wymiana przegrody – drzwi zewnętrzne na drzwi energooszczędne (2 szt.) wraz z budową wiatrołapów (2 szt.), wymiana oświetlenia – żarówki energooszczędne wraz z oprawami (szt. 20)
• Roboty budowlane dot. instalacji – Część 2 : modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej (z instalacji ciepłej wody opartej na indywidualnych podgrzewaczach gazowych na system centralny wykorzystujący kocioł gazowy z biwalentnym zasobnikiem c.w.u., instalacją c.w.u. i nową instalacją solarną zamontowaną na dachu budynku – wykorzystującą 8 paneli solarnych), modernizacja systemu grzewczego (wymiana źródła ciepła na jednofunkcyjny, kondensacyjny kocioł gazowy z biwalentnym zasobnikiem c.w.u, wymiana instalacji wewnętrznej c.o. w tym na izolowaną z wymianą grzejników na płytowe, stalowe, montaż zaworów termostatycznych z zaworami podpionowymi)

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe oferty złożyli:
Część 1: 
Firma Remontowo - Budowlana AS - BUD Szetela Andrzej 
Cena netto: 290 020,15
Wartość VAT: 23 201,61 
Cena brutto: 313 221,76 
Dodatkowa gwarancja: 2 lata

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "RENO - DACH" - Prync Spółka Jawna
Cena netto: 385 376,09 
Wartość VAT: 30 830,09
Cena brutto: 416 206,18 
Dodatkowa gwarancja: 2 lata

KES - BUD Krzysztof Basamania
Cena netto: 399 373,53
Wartość VAT: 31 949,88
Cena brutto: 431 323,41
Dodatkowa gwarancja: 2 lata


Część 2: 
Kazimierz Górniak Firma Usługowo - Handlowa Instalacje Sanitarne "HYDRO - PAKAR"

Cena netto: 461 705,34
Wartość VAT: 36 936,43
Cena brutto: 498 641,77
Dodatkowa gwarancja: 1 rok

Dokonano oceny punktowej zgodnie z treścią zapytania ofertowego: 
Część 1: 
Firma Remontowo - Budowlana AS - BUD Szetela Andrzej 
Kryterium cena: 313 221,76/313 221,76 x 100 x 60% = 1 x 100 x 0,60= 60 pkt
Kryterium gwarancja: 2/2 x 100 x 0,40 = 40 pkt
Łącznie liczba punktów: 100 pkt

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "RENO - DACH" - Prync Spółka Jawna
Kryterium cena: 313 221,76 / 416 206,18 x 100 x 60% = 75,26 x 0,60 = 45,16 pkt
Kryterium gwarancja: 2/2 x 100 x 0,40 = 40 pkt
Łącznie liczba punktów: 85,16 pkt

KES - BUD Krzysztof Basamania
Kryterium cena: 313 221,76 / 431 323,41 x 100 x 60 % = 72,62 x 0,60 = 43,57 pkt
Kryterium gwarancja: 2/2 x 100 x 0,40 = 40 pkt 
Łącznie liczba punktów: 83,57 pkt


Część 2: 
Kazimierz Górniak Firma Usługowo - Handlowa Instalacje Sanitarne "HYDRO - PAKAR"
Kryterium cena: 498 641,77 / 498 641,77 x 100 x 60 % = 100 x 0,60 = 60 pkt
Kryterium gwarancja: 1/1 x 100 x 0,40 = 40 pkt
Łącznie liczba punktów: 100 pkt 

______________________________________________________________________________________________________________________

Treść ogłoszenia została zmieniona
Zmiana ogłoszenia nastąpiła w dniu 22.11.2018 r.

Ze względu na ograniczoną dopuszczalną wielkość plików (na stronie baza konkurencyjności), które można zamieścić w ogłoszeniu - pełną dokumentację techniczną dotyczącą przedmiotu zamówienia umieszczono na stronie Zamawiającego pod adresem:
https://megawrzuta.pl/download/3a6bfd8951f46b7e01c9ed2b18693cb9.html

W związku z powyższym dokonano wydłużenia terminu składania ofert do dnia 10.12.2018 r.
Zmiany w zapytaniu ofertowym z dnia 15.11.2018 r. zostały zawarte w dodatkowym pliku "0. zapytanie ofertowe zmiana z 22.11.18" - oznaczone czerwoną podkreśloną czcionką. 

0._zapytanie_ofertowe_zmiana_z_22.11.18.pdf 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania dotyczącego wykonania robót budowlanych - wykonania ocieplenia budynku, instalacji c.o., c.w.u., wraz z instalacją solarną oraz wymiany oświetlenia dla wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Lewakowskiego 9 w Krośnie, w związku z realizacją projektu pn. "Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Lewakowskiego 9", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, poddziałanie 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym, oś I Zmniejszenie emisyjności gospodarki. 
Otwarcie ofert 4.12.2018 r. 
Szczegóły dot. warunków udziału w zamówieniu znajdują się w załącznikach. 
 

Załączniki

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Przygotowanie dwóch trwałych plakatów w ramach promocji projektu - otwarcie ofert i wybór najkorzystniejszej 

________________________________________________________________________________________

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi inspektora nadzoru inwestorskiego 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacja z otwarcia ofert na świadczenie usługi inspektora nadzoru inwestorskiego 

________________________________________________________________________________________

Zamawiający zaprasza do składania ofert na wykonanie dwóch trwałych plakatów w ramach promocji projektu pn.  „Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Lewakowskiego 9 w Krośnie”, nr POIS.01.03.02-00-0006/16,  realizowanego w ramach POIiŚ. Szczegóły znajdują się w załącznikach. 

Załączniki do pobrania 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zamawiający zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi inspektora nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją robót budowlanych dla projektu pn.  „Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Lewakowskiego 9 w Krośnie”, nr POIS.01.03.02-00-0006/16,  realizowanego w ramach POIiŚ. Szczegóły znajdują się w załącznikach. 

 

Załączniki:

2. ZO - inspektor 

4.1. Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego - budowa 

4.2. Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego - instalacje 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zawiadomienie

Informacja o wybranym Wykonawcy:

 
Wybrany Wykonawca: 
KES - BUD Krzysztof Basamania Markuszowa 47A 38 - 124 Markuszowa 
Oferta wpłynęła 31.01.2018 r. 
Ofertę uzupełniono 14.02.2018 (wezwanie do uzupełnień z dnia 14.02.2018 , termin uzupełnień 20.02.2018 r.) 
Cena oferty: 401 727,82 zł brutto ,(słownie: czterysta jeden tysięcy siedemset dwadzieścia siedem złotych 82/100) w tym:
cena netto 371 970,20 zł , podatek VAT 8%, tj. 29 757,62 zł 


Pełna lista podmiotów :

1. KES - BUD Krzysztof Basamania Markuszowa 47A 38 - 124 Markuszowa

2. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE RENO - DACH PRYNC SPÓŁKA JAWNA ul. Zręcińska 10,
    38 - 400 Krosno

3. FIRMA REMONTOWO - BUDOWLANA AS - BUD ANDRZEJ SZETELA Grodzisko 208, 38 - 102 Grodzisko

4. FIRMA BUDOWLANA POL - BUD GRZEGORZ BUCZKOWICZ Humniska 846 36 - 206 Humniska

______________________________________________________________________________________________________________________

 

 

_______________________________________________________________________________________________________

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego prowadzonego zgodnie z obowiązującą zasadą konkurencyjności – w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020, zadania pn. „Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego w miejscowości Węglówka” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: III Czysta Energia, Działanie: 3.2 Modernizacja energetyczna budynków,  Zamawiający wzywa Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę do uzupełnień.    

W wyniku postępowania złożono cztery oferty. Zamawiający po dokonaniu analizy ofert, wzywa Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów w terminie do 20.02.2018 r. do godz. 11:00    Stosowne pismo przesłano do Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

_______________________________________________________________________________________________________

PRZETARG NA PRACE TERMOMODERNIZACYJNE

Spółdzielnia  mieszkaniowa  im.  Ignacego  Łukasiewicza  w  Krośnie,  38-400  Krosno,  ul.  Krakowska  21  zaprasza  do  złożenia  oferty  na  realizację  zadania  dotyczącego wykonania  robót  budowlanych  -  termomodernizacji  budynku  wielorodzinnego położonego pod adresem Węglówka 220, na potrzeby i w związku z realizacją projektu pn. „Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego w miejscowości Węglówka”.

Materiały do pobrania: Część 1, Część 2Część 3.

Po pobraniu wszystkich części należy wypakować każdą z nich do jednego (tego samego) folderu.

 

 

1

liczba wyświetleń strony
© eSeNDe - Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Ignacego Łukasiewicza - Krosno
© 2013-2018 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl